Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 83 „ŁEJERY” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 83 w Poznaniu.

Data publikacji strony: 2020-02-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-29

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Niezgodności i wyłączenia

 • Grafiki pełniące wyłącznie funkcję dekoracyjną nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Część zdjęć z wydarzeń nie posiada pełnych opisów alternatywnych.
 • Multimedia (wideo, audio) w większości nie posiadają rozszerzonych napisów/transkrypcji/audiodeskrypcji.
 • Dokumenty są umieszczane w plikach PDF (nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR).
 • Brak mapy strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • Uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą klawiatury: nawigacja klawiszem Tab (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką), otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter.
 • Powiększenie czcionki jest dostępne z klawiatury (klawisze Ctrl i +)
 • Użytkownicy systemu operacyjnego Windows mają możliwość odwócenia kontrastu za pomocą skrótu klawiszowego „lewy Alt + lewy Shift + Print Screen”

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła Podstawowa nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej mieści się w jednym budynku przy ul. Brandstaettera 1 w Poznaniu. Budynek połączony jest z teatrem „Scena Wspólna”.
 • Przestrzenie komunikacyjne szkoły i teatru są wolne od poziomych i pionowych barier architektonicznych.
 • Możliwy jest dostęp do wszystkich pomieszczeń za wyjątkiem pomieszczeń technicznych.
 • Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.
 • Możliwa jest ewakuacja osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Na terenie placówki przy teatrze Scena Wspólna przy ul. Za Cytadelą znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe informacje

 • W szkole nie jest możliwe skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego (w kontakcie osobistym i online).
 • W szkole jest możliwe skorzystanie z osobistej pomocy przewodnika (prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności: Katarzyna Karwacka-Szwarc e-mail teatr@lejery.pl).
 • Szkoła nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Katarzyna Karwacka-Szwarc

Drogą e-mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.