Koncepcja szkoły autorskiej

Zajęcia teatralne jako sposób na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia
i funkcjonowania w grupie. Pomagają uczniom poznać siebie i swoje emocje, zdać sobie sprawę ze swoich możliwości i budować poczucie własnej wartości. Uczą rozpoznawać emocje innych ludzi i prawidłowo komunikować się z innymi, prezentować swoje racje.

Projekty artystyczne będące ukoronowaniem i ewaluacją programu autorskiego.
Co roku w Łejerach powstaje bardzo wiele spektakli i koncertów. Rozmaite wydarzenia artystyczne przygotowujemy zarówno samodzielnie jak i we współpracy ze znanymi artystami i instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

• Program indywidualnych, międzyprzedmiotowych projektów uczniowskich dla starszych klas, dający młodzieży możliwość  twórczego rozwijania swoich zainteresowań i wnoszenia własnego wkładu do programu szkoły.

• Praktyczna nauka zasad demokracji w oparciu o Małą Konstytucję Republiki Łejerskiej. 

• Stała współpraca z placówkami kulturalnymi naszego miasta: teatrami, muzeami, Centrum Sztuki Dziecka.

• Wychowanie patriotyczne i regionalne realizowane w formie dostosowanej do rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów, konsekwentne szukanie alternatywy dla „akademii kuczci”.

Współpraca zagraniczna dająca możliwość bezpośrednich kontaktów z młodzieżą
z innych krajów, obejmująca także zajęcia wychowawcze budujące postawy tolerancji, otwartości na różne kultury.

Aniołki, czyli działania kształtujące przyjazne, ufne relacje między najmłodszymi
i najstarszymi uczniami. Corocznie starsza klasa otacza opieką pierwszaki. Każdy ze starszych uczniów ma pod swoimi skrzydłami jednego malucha – pokazuje mu szkołę, opiekuje się nim podczas wspólnych wyjść, jest jego przewodnikiem. Aniołki razem przygotowują inscenizację wiersza, prezentowanego później rodzicom, robią sobie miłe niespodzianki.

Starsi uczniowie organizują dla swoich podopiecznych różne imprezy, a maluchy wspierają ich podczas pełnych napięcia dni egzaminów w następnym roku szkolnym.

Emiliada – święto literatury, teatru i muzyki. W 2007 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Emilii Waśniowskiej.  Wybór takiej patronki – postaci osobiście nam bliskiej, przez wiele lat ściśle współpracującej z Łejerami był dla nas ogromnym zobowiązaniem. Podjęliśmy bardzo wiele działań przybliżających naszym uczniom
i rodzicom jej postać i twórczość. Staramy się też propagować je wśród nauczycieli
i ludzi kultury.